DOTACJE ZUS NA POPRAWĘ WARUNKÓW PRACY

Celem konkursu ogłaszanego co roku przez ZUS w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
2) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
3) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
4) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
5) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
6) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
7) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
8) środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
2) nie zalega z opłacaniem podatków;
3) nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości zatrudnienia w firmie.
Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba osób Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla działań (w PLN)
Doradczych Inwestycyjnych Inwestycyjno-doradczych
Mikro-przedsiębiorstwo 1-9 90% 1000 139000 140000
Małe przedsiębiorstwo 10-49 80% 1000 209000 210000
Średnie przedsiębiorstwo 50-249 60% 1000 339000 340000
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej 20% 1000 499000 500000

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń i skorzystaj z naszej pomocy na pozyskanie środków z ZUS

tel. 667 525 546.


BHP Brenno
USŁUGI W ZAKRESIE BHP i PPOŻ
Brenno, ul.Wiosenna 1, 64-150 Wijewo
tel: 667525546
mail: bhpbrenno@op.pl
www.bhpbrenno.pl

bhpbrenno

bhp

ppoż

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *